Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
tiramisu
15:51
tiramisu
16:41
tiramisu
16:44
1250 0c99
Reposted fromnazarena nazarena viamyzone myzone
16:44
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viapurpurowyrower purpurowyrower
tiramisu
16:43
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapurpurowyrower purpurowyrower
16:43
8735 00d8 500
Reposted fromtwice twice viapurpurowyrower purpurowyrower
tiramisu
16:32
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
tiramisu
13:58
tiramisu
19:42
3098 6599
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
tiramisu
18:49
tiramisu
14:40
Toshiyuki Enoki
Reposted fromhalucine halucine viamyzone myzone
tiramisu
19:01
tiramisu
20:26
3690 fbb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
tiramisu
19:54
9411 8d12 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
tiramisu
19:50
9576 4e6b
Reposted fromoutline outline viahomefromhome homefromhome
tiramisu
18:43
6347 f55f
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viairys irys
tiramisu
18:42
tiramisu
13:07
4147 116d 500
tiramisu
13:07
tiramisu
13:06
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viairys irys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl